Ana içeriğe atla

ASP.NET Web Ortamında Active Directory İşlemleri – Şifre Resetleme

Daha önceki makalemizde (ASP.NET Web Ortamında Active Directory İşlemleri) ASP.NET projelerinde active directory’ye ulaşılarak yapılan bazı işlemlerden bahsetmiştik. (domain’e bağlı kullanıcı ismini alma, active directroy’ye login olma, active directory gruplarını çekme). Bu makalemizde de kullanıcı şifresini değiştirme ve resetleme işlemleri ve son şifre değiştirme tarihinin bulunması üzerinde duracağız. Kullanıcının şifresini değiştirmek ya da resetlemek için yine DirectoryServices sınıfı kullanılabilir. Bu sınıftaki “invoke” metodu ile de istenilen işlem active directory’de yapılır.
Dim objDE As DirectoryEntry
objDE = New DirectoryEntry(LDAP://DC=Univera,DC=NET)
Dim objDS As New DirectorySearcher(objDE)
objDS.Filter = String.Format("(SAMAccountName={0})", userName)
Dim objRslt As SearchResult
objRslt = objDS.FindOne
Dim objLoginE As New DirectoryEntry
If Not objRslt Is Nothing Then
         objLoginE = objRslt.GetDirectoryEntry()
End If
If Not objLoginE Is Nothing Then
    objLoginE.Invoke("ChangePassword", New Object() {strOldPsw, strNewPsw})
    objLoginE.CommitChanges()
    msgChange.tipi = "S"
    msgChange.tanimi = userName.ToUpper & " kodlu kullanıcının şifresi değiştirilmiştir! "
    Return msgChange
End If

“ChangePassword” metodu invoke ile çağrılırken eski ve yeni şifreler de parametre olarak gönderilerek değişikliğin yapılması sağlanır. Aynı şekilde invoke metodu içerisinde “SetPassword” metoduna yeni bir şifre gönderilerek şifre resetleme işlemi yapılabilir.
objLoginE.Invoke("ChangePassword", strNewPsw)
Ancak bu işlem için active directory’de şifre resetleme yetkisinin bulunması gerekmektedir. Yetki kısıtlı olduğu durumda şifre resetleme yapılamaz. Bunların yanında kullanıcıların active directory şifresini en son değiştirdiği tarih de active directory’den çekilerek görülebilir.
Dim objDE As New DirectoryEntry(LDAP://DC=Univera,DC=NET)
Dim objSrc As New DirectorySearcher(objDE)
Dim objRsl As SearchResult

objSrc.Filter = String.Format("(SAMAccountName={0})", userName)
objSrc.PropertiesToLoad.Add("PwdLastSet")
objRsl = objSrc.FindOne()
intLastCh = objRsl.Properties("PwdLastSet").Item(0)
If DateDiff(DateInterval.Day, DateTime.FromFileTime(intLastCh), DateTime.Now) >= 30 Then
         Throw New Exception ("Şifrenizin en son değiştirilmesinden sonra 30 gün geçmiş! ")
End If
Bu yolla kullanıcının şifre değiştirme işlemine yönlendirilmesi sağlanabilir.
Nimet SÖZERİ

Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…