Ana içeriğe atla

OPENXML ile SQL Veritabanında XML Verilerinin İşlenmesi

OPENXML, bir XML belgesi için bize bir rowset görünümü sunarak, Sql Server’da XML verilerinin parse edilebilmesini sağlamaktadır. Parse sonrasında, bu verileri sql sorgularımızda kolaylıkla kullanmamız mümkündür. Özetle; XML içerisindeki verilerin tıpkı veritabanı tablolarındaki satırlar ve sütunlar gibi davranmasını sağlamış oluyoruz.
OPENXML fonksiyonu “sp_xml_preparedocument” sistem stored procedure’ü ile birlikte kullanılmaktadır. Bu prosedür, verilen xml içerisindeki düğümlerin ağaç şeklindeki görünümünü bellek üzerinde oluşturur ve bu çıktı OPENXML fonkiyonu için girdi olarak kullanılır. Bu işlem sırasında  kullanmak isteğimiz XML elementlerine ilişkin derinliği yani XPATH’i belirtmemiz gerekmektedir. OPENXML komutunun avantaj ve dezavantajları aşağıdaki gibidir;
Avantajları:
  • Openxml ile xml’den verileri işlemek hızlıdır.
  • XML belgelerini stored procedurelerde datasource olarak kullanmak içinde oldukça kullanışlıdır.
Dezavantajları:
  • Xml verisini bellek üzerinde işleyebileceği formatla tutarak çalıştığı için boyutu yüksek xml verileri ile çalışırken dikkatli olamak gerekir.
Aşağıdaki örnekte, T.C. Merkez Bankası standart XML’inin (banka/şube bilgileri) parse edilmesi ve veritabanına eklenmesi gösterilmiştir. SSP_CONTROLBANKINFO isimli bir stored procedure yazılmış ve parametre olarak XML string verilmiştir.
CREATE PROC [dbo].[SSP_CONTROLBANKINFO] (@xmlString as ntext,@userKod as int,@islemTarihi as DATETIME)
AS   
BEGIN   
  
DECLARE @idoc as INT
   EXEC sp_xml_preparedocument @idoc OUTPUT,@xmlString   
   DECLARE @BANKASUBETABLE AS TABLE(num VARCHAR(10), BankaKod VARCHAR(10),SubeKod VARCHAR(10),Ad VARCHAR(100),SehirKod INT)   
   -- WITH komutu ile OPENXML'den dönecek row set şemamızı belirtiyoruz.
  INSERT INTO @BANKASUBETABLE   
  SELECT * FROM OPENXML (@idoc, 'csv_data_records/record') WITH (num varchar(10),BKOD varchar(10) 'BKOD',SKOD varchar(10) 'SKOD', NAME varchar(100) 'NAME',CITY INT 'CITY')   
DECLARE @bKod VARCHAR(10)
DECLARE @sKod VARCHAR(10)   
DECLARE @ad VARCHAR(100)   
DECLARE @sehirKod INT   
Declare mycur cursor for SELECT BankaKod,SubeKod,Ad,SehirKod FROM @BANKASUBETABLE   
Open mycur
-- Oluşturduğumuz @BANKASUBETABLE üzerinde dolaşarak
Fetch next from mycur into @bkod,@sKod,@ad,@sehirKod   
While @@fetch_status = 0   
Begin
   Fetch next from mycur into @bkod,@sKod,@ad,@sehirKod    
End     
Close mycur
Deallocate mycur;

-- Bellekten openxml input parametresini işimiz bitince siliyoruz.
EXEC sp_xml_removedocument @idoc     
İşinize yaraması dileğiyle…
Referanslar
Ali Sercan YILMAZ

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…