Ana içeriğe atla

VB.Net Gereksiz Try-Catch Blokları

Bu makalemizde hata yakalama yapısı olan try-catch bloğunun performansa etkisinden bahsedeceğiz. Bilindiği gibi .Net (Vb.Net, C#..) kodlarımızda herhangi bir satırda çıkan hatayı yönetmek için try-catch bloğu kullanırız, hata yakalama bloğu bu aşamada programın kapanmalarını engelleyebilmek için vazgeçilmezdir. Her ne kadar try-catch developer’lara yardımcı olsa da gereksiz kullanımlarda performans kayıplarına yol açabilir.  Hatalar catch bloku içerisinde yakalanır, eğer burada hiçbir işlem yapılmadan hata bir üst katmana fırlatılıyorsa bu try catch bloğu aslında gereksizdir. İkinci bir exception fırlatılması ile performans olumsuz etkilenecektir.
Örnek :
Try
   ……………………………………………
Catch ex As Exception
   Throw ex
End Try
Yukarıdaki gibi bir kodlama yapılacak ise try cath’e gerek yoktur. 
Try
   ………………………………………….
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
   Throw ex              
End Try

Yukarıdaki gibi catch bloğunda bir işlem yapılacak ise kullanılması gerekmektedir. Genelde en son katmanda exceptionların yakalanması ve yönetilmesi daha doğru olacaktır. Eğer her katmanda hata yakalanır ve catch bloğunda işlem yapılmadan hata tekrar fırlatılırsa bu gereksiz performans kayıplarına yol açacaktır.


“Gereksiz Try-Catch bloklu kod”:
Private Sub WithTry()         
 Try             
Throw New Exception("Hata")         
 Catch ex As Exception             
Throw ex         
 End Try
End Sub

“Gereksiz try-Catch bloksuz kod”:
Private Sub WithOutTry()
    Throw New Exception("Hata işte")
End Sub

Yukarıdaki fonksiyonları birer butona bağlayalım ve butonun click eventlerinde bu fonksiyonları çağıralım. En son katman bu click event’leri olduğu için kodlarımız try-catch bloklu olacaktır. Aşağıdaki kod çalıştığında yaklaşık 28 milisaniye gibi bir sürede işini tamamlıyor. 
Private Sub btnWithTry_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnWithTry.Click         
Dim objNow As DateTime = Now         
Try             
WithTry()         
Catch ex As Exception             
MsgBox(Now.Subtract(objNow).TotalMilliseconds)         
End Try     
End Sub

Aşağıdaki kod çalıştığında yaklaşık 14 milisaniye gibi bir sürede işini tamamlıyor.

Private Sub btnTry_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnTry.Click
        Dim objNow As DateTime = Now
        Try
            WithOutTry()
        Catch ex As Exception
            MsgBox(Now.Subtract(objNow).TotalMilliseconds)
        End Try
End Sub
 

Eğer catch bloğunda hatayı direk bir üst katmana ileteceksek try-catch bloğu kullanmamak performansı artıracaktır.

Armağan DÖKER

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…