Ana içeriğe atla

.NET FileSystemWatcher

FileSystemWatcher adından da anlaşılacağı üzere belirlenen bir dizini izleyen ve dosya sistemi üzerinde meydana gelen dosya olaylarını (Oluşturma, Silme, Yeniden Adlandırma ve Değiştirme) takip eden ve buna bağlı olarak olay tetikleyip işlem yapabileceğimiz çeşitli senaryolarda kullanabileceğimiz bir araç. FileSystemWatcher sınıfının belirli bir dizini, dosya tiplerini ve belirli olay durumlarına göre kullanabilmemiz için bir çok özellik ve olayları bulunmaktadır. Şimdi bunlara bir göz atalım. 
Özellikler:
Filter (string): Hangi tipteki dosyaların takip edileceğini filtrelemek için kullanılır ve varsayılan değeri “*.*” olup tüm dosya türlerini okur. Filtreleme örneği; “*.txt” değeri girildiğinde sadece metin dosyaları izlenecektir.
Path (string): İzlenecek dizin veya dosya yolunu tanımlar.
IncludeSubdirectories (bool): İzlenen dizinin alt dizinlerinin de izlenip, izlenmeyeceğini ayarlamak için kullanılır.
EnableRaisingEvents (bool): True olarak set edilmedikçe FileSystemWatcher olayları tetiklemez.
NotifyFilter (NotifyFilters): İzlenecek değişiklik türlerini tanımlamak için kullanılır.
Attributes: Dosya veya dizinin özellikleri.
CreationTime: Dosya veya dizinin oluşturulma tarihi.
DirectoryName: Dizin adı.
FileName: Dosya adı.
LastAccess : Dosya veya dizinin son açılma tarihi.
LastWrite: Dosya veya dizinin son değiştirilme tarihi.
Security: Dosya veya dizinin güvenlik ayarları.
Size: Dosya veya dizinin boyutu.

Olaylar:
Bahsettiğimiz gibi dosya olaylarını takip ederken aşağıdaki FileSystemWatcher olaylarını kullanırız.
Created ( Dosya veya Dizin Oluşturma durumunda çalışır.)
Deleted ( Silme durumunda çalışır.)
Changed (Değiştirme durumunda çalışır.)
Renamed ( Yeniden Adlandırma durumunda çalışır.)
Error (FileSystemWatcher tüm değişiklikleri yakalayamadığı durumlarda çalışır. )
Sınıfın özelliklerini ve olaylarını öğrendiğimize göre belirli bir klasörde meydana gelen değişiklikleri izleyen ufak bir servis uygulaması ile kullanımına bir göz atalım.
protected override void OnStart(string[] args)
{
            FileSystemWatcher watcher = new FileSystemWatcher();
            watcher.Filter = "*.*";
            watcher.IncludeSubdirectories = true;
            watcher.NotifyFilter = NotifyFilters.FileName | NotifyFilters.LastWrite | NotifyFilters.DirectoryName | NotifyFilters.FileName | NotifyFilters.Size;
            watcher.Path = @"C:\TestDizini";
            watcher.Created += new FileSystemEventHandler(watcher_Created);
            watcher.Deleted += new FileSystemEventHandler(watcher_Deleted);
            watcher.Renamed += new RenamedEventHandler(watcher_Renamed);
            watcher.Changed += new FileSystemEventHandler(watcher_Changed);
            watcher.EnableRaisingEvents = true;
}
static void watcher_Changed(object sender, FileSystemEventArgs e)
{
            using (StreamWriter sw = new StreamWriter(@"C:\WatcherLog.txt", true))
            {
                sw.WriteLine(DateTime.Now.ToString() + " --> " + e.Name + e.ChangeType + " isimli dosya DEĞİŞTİRİLDİ.");
            }
}
static void watcher_Renamed(object sender, RenamedEventArgs e)
{
            using (StreamWriter sw = new StreamWriter(@"C:\WatcherLog.txt", true))
            {
                sw.WriteLine(DateTime.Now.ToString() + " --> " + e.OldName + " isimli dosya " + e.Name + " olarak YENİDEN ADLANDIRILDI.");
            }
}
static void watcher_Created(object sender, FileSystemEventArgs e)
{
            using (StreamWriter sw = new StreamWriter(@"C:\WatcherLog.txt", true))
            {
                sw.WriteLine(DateTime.Now.ToString() + " --> " + e.Name + " isimli dosya OLUŞTURULDU.");
            }
}
static void watcher_Deleted(object sender, FileSystemEventArgs e)
{
            using (StreamWriter sw = new StreamWriter(@"C:\WatcherLog.txt", true))
            {
                sw.WriteLine(DateTime.Now.ToString() + " --> " + e.Name + " isimli dosya SİLİNDİ.");
            }
}
Cihan DEMİREL

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…